Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Jak postupovat ve vyloučených lokalitách

Po 08.04.2013 10:36

Soužití občanů ve vyloučených lokalitách se odvíjí od plnění práv a povinností v rámci demokratického státu. Mnoho občanů, kteří jsou na okraji společnosti, má i přes velice slabé ekonomické zázemí možnost obývat obecní byty, kde se nájemné i při jeho zvýšení dá stále srovnat s nájemným regulovaným. I přes tento nezvratný fakt však narůstá množství neplatičů, kteří využívají slabé postavení obecních úřadů popř. městských částí z hlediska vymahatelnosti práva.

V průběhu minulých dnů proběhlo v médiích několik debat zaměřených na soužití občanů, placení či spíše neplacení nájemného a služeb za bydlení, s dá se říci, jednoznačným výsledkem:
nepřizpůsobiví, nepoctiví a ti co nedodržují zákony, jsou chráněni víc než spořádaní občané – bezmoc, která se zračila ve výrazu dotčených, byla nepřehlédnutelná.

Kdo sledoval pozorně některé debaty, ten se dozvěděl:“ zákony tu jsou“, ale jak může obecní úřad vyžadovat jejich plnění, když ani za účasti policie nejste schopni vysídlit občana, který vám neoprávněně vnikl do bytu? Jak máte v přijatelné době vymáhat nezaplacené nájemné a poplatky za služby, když jste stejně povinni poskytnout neplatiči min. přístřeší, které nejlépe musíte zaplatit na 14 dnů dopředu? Musíte mít rozhodnutí o soudním vystěhování apod. Majitel bytů se velice těžko dostává do bytů, aby provedl kontrolu toho, kdo tam bydlí, jak byt užívá, kolik je tam nenahlášených uživatelů atd. A to není popisována situace, kdy se tento akt odehrává jen za účasti majitele, ale k tomuto místnímu šetření si vyžádáte spolupráci Městské policie, popř. Policie ČR. Ano, do bytu spořádaného občana se dostanete, ten vás tam pustí, ale nedej Bůh, abyste chtěli vstoupit do bytu neplatiče či nepřizpůsobivého občana. To se ze zástupců samosprávy či správce bytového fondu stávají asociálové nebo rasisté.

Dokud se na území ČR bude policie pohybovat s vědomím, že při jakémkoliv zásahu proti občanovi, který nedodržuje zákony a povinnosti, může být policista postaven před soud za nepřiměřený zákrok, nebo občan chránící svůj majetek se často stává obviněným, nepohne se situace potřebným směrem. Demokracie není jen o právech, ale hlavně o povinnostech, a dokud plnění povinností nebude na prvním místě, bude ČR připomínat absurdistán.

MČ Brno – sever na úseku bytového hospodářství, v rámci řešení problematiky neplatičů, spolupracuje s mnoha občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi, jako např. s Armádou spásy, IQ Roma servisem, Celostátní asociací Romů, Společenstvím Romů na Moravě apod. Výsledek je v mnoha případech roven nule. Pouze v ojedinělých případech se najde řešení, které je přijatelné jak pro obec, tak pro sociálně slabého občana.

Zástupci samosprávy se v žádném případě nechtějí chovat tvrdě a v případě, když vidí upřímnou snahu občana o nápravu, jdou mu vstříc, ale jak postupovat vůči ortodoxním neplatičům, kteří nereagují na upomínky, a obec za ně platí vodné, stočné, úklid společných prostor atd.? Zde je vymáhání práva nedosažitelné. Zkuste neplatiče vystěhovat. Narazíte na tolik překážek, že než dojdete k souhlasu v rámci soudního vystěhování, dluží vám neplatič mnohdy šestimístnou částku.

Možné řešení:

1. Posílit postavení majitele ve vztahu k provádění kontrol užívání bytů – docílí se větší požární bezpečnost, dodržování pravidel ve vztahu na revizní zprávy, čistotu prostředí

2. Upravit postup při vymáhání dluhů, stanovit platbu příspěvku na bydlení od ÚP přímo obci (majiteli) – cílem je snížení dluhové pasti a omezení zneužívání příspěvků na bydlení

3. Jednoznačně posílit postavení policie v oblasti výkonu represivních patření při zjištěném porušení zákonů- cílem je zvýšení vymahatelnosti dodržování pořádku a občanského soužití, vč. dodržování platných zákonů

Ing. Rostislav Hakl
místostarosta MČ Brno - sever