Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Slovník pojmů

Statutární město - je město, které má právo si svoji správu organizovat podle základní městské vyhlášky, která se označuje jako statut města. Na rozdíl od ostatních měst, obcí a městysů se území statutárního města může členit na samosprávné části, označované jako městské části, s vlastními orgány samosprávy (malé radnice). Tuto skutečnost určuje statut města a město v něm může na tyto malé radnice přenést některé kompetence plynoucí za státní správy i samosprávy. Brno se člení na 29 městských částí. Statutární město je spravováno zastupitelstvem města, dalšími orgány jsou pak rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města.

Zastupitelstvo města Brna - je nejvyšším orgánem města, má 55 členů a je voleno na období čtyř let v komunálních volbách.
Zasedání probíhá jednou za 4-6 týdnů.

Rada města Brna - je výkonným orgánem města. Je volena vždy na prvním zasedání Zastupitelstva města Brna po volbách. Má jedenáct členů a je složena z primátora, jeho pěti náměstků a dalších pěti zastupitelů města. Rada se schází zpravidla v týdenním intervalu. V průběhu volebního období může dojít ke změně v jejím složení.

Městská část - nebo také městský obvod jsou organizační jednotky města, mohou se skládat z více katastrálních území. Mohou mít vlastní symboliku a jsou spravovány zastupitelstvem městské části, dalšími orgány jsou pak rada městské části, starosta, úřad městské části (malá radnice) a zvláštní orgány městské části. Kompetence a rozsah práce jsou menší a určuje je statut města.

Zastupitelstvo městské části - rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Počet zastupitelů se stanovuje s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu dle zákonu o obcích, například městská část Brno-sever má 35 zastupitelů. K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Stejně jako Zastupitelstvo města Brna je voleno na čtyřleté období v komunálních volbách.

Rada městské části - je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu. Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu. Dle zákona o obcích má vždy lichý počet, 5-11 členů, volí jí zastupitelstvo obce. Členy jsou vždy starosta, místostarostové a další členové rady z řad zastupitelů. Její schůze jsou neveřejné, pro usnášeníschopnost musí být přítomna nadpoloviční většina všech členů, totéž platí pro přijetí platného usnesení. 

Územní samospráva - je prostorově vymezený funkční celek, který alespoň o některých svých záležitostech rozhoduje sám. Příkladem územní samosprávy v České republice jsou obce jako základní územní samosprávné celky.

Komunální volby - jsou volby zástupců do menších a malých celků územní samosprávy, tedy do zastupitelstev obcí, měst (Zastupitelstvo města Brna) či městských obvodů (zastupitelstvo městské části) v případě měst velkých. V České republice se komunální volby konají pravidelně vždy jednou za čtyři roky, nejbližší volby proběhnou 5. a 6. října 2018, další pak budou v roce 2022.

Komunální politika - v komunální politice se politik, což je osoba aktivně angažovaná v ovlivňování veřejných pravidel, snaží se aktivně podílet na správě věcí veřejných a na hospodaření ve své obci. Na druhou stranu musí komunální politici mnohdy rozhodovat o věcech, nad kterými nemají žádnou kontrolu, nařídil jim je stát, a přesto za ně nesou politickou zodpovědnost.