Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

V komunální politice jde vždy o konkrétní témata. Zde se můžete seznámit s prací, kterou se podařilo realizovat v minulých čtyřech letech. A také s nápady, které chceme otevřít a realizovat v dalším volebním období 2018-2022.Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Sever

 

Volební program na volební období 2014 – 2018

St 06.08.2014 11:06

Senátní a komunální volby 2014

Občan je pro nás na prvním místě

Naší hlavní prioritou je, aby se občan v naší městské části cítil lépe a bezpečněji. Proto naším základním úkolem bude vytvořit dobré podmínky pro vzájemnou komunikaci mezi občany a  vedením městské části Brno-sever.

Budeme dále zlepšovat řízení městské části včetně důsledné kontroly při vyřizování stížností a připomínek občanů. Chceme i nadále pokračovat v setkávání s občany na otevřených besedách a zasadíme se o další rozvoj informovanosti občanů a zlepšení komunikace s využitím současných moderních komunikačních kanálů.

Podpoříme spolupráci s občanskými sdruženími, spolky a nadacemi a vytvoříme podmínky pro jejich aktivní zapojení do přípravy rozvojových projektů a do diskuse o záměrech nového územního plánu.

 

Bytová problematika

Bytová problematika je pro nás zásadní. Prosadíme stabilizaci výše nájemného na stávající úrovni s ohledem na pokles ekonomiky, vysokou nezaměstnanost a nevyhovující legislativu. Chceme pokračovat v revitalizaci bytových domů tak, aby rostla kvalita bydlení a úroveň služeb spojených s pronájmem bytů. Budeme podporovat další privatizaci bytových domů v souladu s „Pravidly pro privatizaci bytového fondu“ Statutárního města Brna.

 

Bezpečnost, pořádek, čistota

Chceme spolu s našimi dětmi žít v bezpečné a čisté městské části. Proto budeme ještě více spolupracovat s Městskou policií a Policií ČR při řešení bezpečnosti a pořádku v celé městské části včetně vyloučených lokalit. Naší snahou bude zvyšování dopravní bezpečnosti zejména v okolí  školních objektů a také zvýšení počtu osvětlených přechodů pro chodce. Nadále budeme podporovat dobrovolné hasiče. Ve spolupráci s Magistrátem města Brna podpoříme navýšení počtu kamer na místech, kde dochází k ohrožování bezpečnosti občanů.  Zlepšíme údržbu veřejných prostranství, údržbu zeleně a zimní údržbu komunikací.

 

Školství a kultura

Základem rozvoje společnosti je kvalitní školství. Pro vaše děti budeme pokračovat v revitalizaci školních budov vč. obnovy školního vybavení. Podpoříme vyhodnocení aktivních pedagogů a žáků základních škol. Zajistíme podporu školních akcí a turnajů.

Budeme podporovat tradiční kulturní akce s důrazem na obnovení lidových tradic hlavně v oblasti Soběšic a Husovic. Budeme podporovat občanské iniciativy v oblasti kulturního života na Lesné a v Černých Polích.

 

Rozvoj infrastruktury a služeb pro občany

Plnohodnotný a kvalitní život občanů vychází z okolí, kde je fungující infrastruktura a dostupné služby. Chceme, aby městská část Brno-sever byla příjemným a komfortním místem pro život.

Zasadíme se o rekonstrukci silnice III/379/15 v úseku mezi Lesnou a Soběšicemi včetně vybudování stezky pro pěší a cyklisty. Budeme podporovat opravy technických sítí (vodovody, kanalizace, apod.) spojených s rekonstrukcí a modernizací povrchů komunikací.

Podpoříme komplexní revitalizaci objektu polikliniky Lesná vč. zateplení a výměny oken.

Ve spolupráci s občany a Magistrátem města Brna budeme citlivě a vyváženě řešit parkování v naší městské části. Budeme důrazně bojovat proti parkování nákladních aut v městské zástavbě. Maximální úsilí vynaložíme na budování zařízení pro seniory, denní stacionáře a domy s pečovatelskou službou.

 

Péče o životní prostředí

V oblasti životního prostředí se nadále budeme věnovat údržbě zeleně, její ochraně a budeme pokračovat ve spolupráci s odborníky z Mendelovy univerzity. Podporujeme převod lesních porostů a hospodářských lesů v blízkosti městské zástavby na lesy příměstské a rekreační. Budeme pokračovat v rozvoji ekologického nakládaní s odpady formou jejich třídění. Pro zvýšení estetiky naší městské části vybudujeme další podzemní kontejnery pro tříděný odpad.

 

Využití volného času – sport, rekreace, odpočinek

V rámci podpory zdravého životního stylu budeme aktivně řešit přípravu rozvojových projektů v oblasti dětských hřišť s moderními hracími prvky a pohybově odpočinkových ploch pro seniory. Nadále budeme plně podporovat rekreační sport. Dáváme zelenou budování ploch pro in-line bruslení, posilovací prvky v přírodě, rozvoji stezek pro pěší a cyklisty, zimnímu mobilními kluzišti. Ve spolupráci se sportovními oddíly na území městské části chceme pokračovat v rozvoji sportovní infrastruktury a zázemí sportovců včetně podílu na zajištění organizace sportovních soutěží pro veřejnost, předškolní a školní mládež.